Gracefully crafted human and home care products
design by precious ones in mind

The Founders

คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี, คุณลาวัลย์ กันชาติ, คุณดรุณี วัฒน์นครบัญชา, คุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์, คุณปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา

Ali blossoms through meaningful relationship

Ali (อัลลี่) เกิดขึ้นบนความสัมพันธ์ที่งอกเงยจากความเชื่อเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์และงดงาม ระหว่าง JSL Global Media และ Pasutara อัลลี่ Ali ถูกจัดตั้งเมื่อปี 2561 แล้วเปิดตัวสู่ตลาดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เราใช้ช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปีในคิด ทดสอบความคิดและทดลองสินค้า เพื่อตกผลึกแนวคิดเป็นสินค้าในกลุ่มของใช้ในชีวิตประจำวันทั้ง human care และ home care ด้วยปรารถนาให้สินค้าและบริการของอัลลี่ นำพาความสบายใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำ ผู้ปลูก หรือผู้ใช้

จากสินค้าและความคิดกลั่นเป็นชื่อ

Ali เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า บริสุทธิ์ Ali ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่ามด ความหมายแห่งชื่อจึงกำหนดการกระทำของเรา สินค้าต้องบริสุทธิ์ที่สุดต่อทุกชีวิตและโลกเท่าที่ความรู้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีเอื้ออำนวย เราต้องทำงานกันบนความกลมเกลียวของหมู่คณะดั่งมด สิ่งที่ชีวิตตัวเล็กๆมีโครงสร้างทางชุมชนที่แข็งแรง ให้เป็นไปเพื่อการส่งต่อวิถีชีวิตและโลกที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นถัดไป

____

Growing with Community

เราทำงานด้วยการเติบโตไปพร้อม ผู้ปลูก ผู้ทำ ใช้ผลิตผลในไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรนักพัฒนา เราเชื่ออย่างสุดใจว่า วัตถุดิบที่ได้จากแผ่นดินและสายน้ำที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยผู้ตั้งใจ มีอัตลักษณ์และคุณภาพไม่แพ้ที่ไหนในโลก เราจึงกำหนดและขับเคลื่อนการสร้างแผนที่ผลผลิตทั่วประเทศ เป็นแกนนำริเริ่มเทคโนโลยีการสร้างวัตถุดิบตั้งต้นในประเทศ ทำให้เรามีทรัพยากรคุณภาพปริมาณมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบการเกษตรส่วนเกินในระบบ ผ่านการซื้อขายตรงในราคาที่เป็นธรรมต่อห่วงโซ่อุปทาน

____

Local-based Wisdom & Natural Science

Ali (อัลลี่) นำศาสตร์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใช้ชีวิต เป็นห้องเรียน ห้องวิจัย ควบคู่กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบงานฝีมือ มุ่งเน้นหลักการใช้เฉพาะส่วนผสมที่จำเป็น (minimal ingredients) ตามมาตรฐานยุโรป

มาตรฐานที่เราใช้กำกับกระบวนการผลิตสินค้าประกอบด้วย

  • การทดสอบความระคายเคืองมาตรฐานญี่ปุ่น
  • ตราเครื่องหมายรับรองออร์แกนิค เช่น Ecocert, Organic Thailand
  • การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าตามกฎหมายกำหนด

____

Naturing the Planet

Ali ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลาน ด้วยการหลีกเลี่ยงการเกิด single-used plastic ให้ได้มากที่สุด เราตั้งเป้าว่าใน 3 ปีข้างหน้า (2566/2023) เราจะนำกระบวน การ circular economy มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เราคำนวนเรื่องการลด carbon emission เลือกเก็บผลิตภัณฑ์ในห้องปรับอากาศ ทดแทนการนำสินค้าเข้าคลังหลายครั้ง ซึ่งผลพลอยได้คือ ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ควบคุมคุณภาพมาอย่างดี

Ali (อัลลี่) เราตั้งใจออกแบบกระบวนการทั้งระบบให้เป็นมิตรกับโลกและทุกชีวิตมากที่สุด (Safe to the planet) ผลิตภัณฑ์ของ Ali จึงมุ่งเน้นการใช้สารสกัดธรรมชาติ (Natural and Organic) ทดแทนสารสังเคราะห์ไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

____