บริษัท เอลี เนเชอรัล จำกัด (“เอลี”) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://alinaturalliving.com/ โดยเอลีได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายสินค้า การเผยแพร่ข้อมูล การส่งเสริมการขาย ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างเอลีกับลูกค้าทุกท่านที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนกับเอลีแล้ว หรือท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไป ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดยุติการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้
การจำกัดความรับผิด
เอลี่ไม่ขอรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น หรือข้อความ อื่นใดที่แสดงผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการไม่มีไวรัส สแปม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ที่ท่านแต่เพียงผู้เดียว และเอลีของสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรืโดยอ้อมก็ตามจากการกระทำของท่าน รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง มาจากความเสียหายดังกล่าวจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์
เอลีขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์จะมีผลต่อเมื่อได้ประกาศบนเว็บไซต์แล้ว การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ถือว่าท่านได้ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
สำหรับราคาผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ของเอลี รวมถึงอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้ง เอลีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเอลีไม่ขอรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ของราคาหรือการให้บริการนั้น

การเชื่องโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสิ่งที่ท่านอาจสนใจ เอลีอาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้แล้วนั้น ความเสี่ยงจากกระกระทำดังกล่าวจะอยู่กับท่านแต่เพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่านในการป้องการไวรัส สแปม วัลแวร์ หรือสิ่งใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลของท่าน โดยเอลีไม่ขอรับรอง หรือไม่รับประกันต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง ข้อมูล หรือการบริการที่ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์นั้น อีกทั้งเอลีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง หรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี

ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุมดูแล บริหาร และดำเนินการโดยทีมงานของเอลีจากประเทศไทยเท่านั้น เอลีไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

เงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 052-3-31799-7 ชื่อบัญชี Ali Natural Co.Ltd หรือชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย

การยืนยันเมื่อรับสินค้า
เอลี จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนหรือบริษัทคู่ค้า ลูกค้าสามารถทำการยืนยันเมื่อได้รับสินค้าผ่านพนักงานขนส่งที่ทำการจัดส่งสินค้า

สิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อ
เอลีมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ทุกเมื่อ หากเอลีตรวจพบความผิดพลาดในการพิมพ์ การสั่งซื้อ หรือความผิดพลาดอย่างใดๆ ในเว็บไซต์ที่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีที่เอลีตรวจสอบและพบว่าคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกภายหลังจากที่เอลีได้รับชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้วนั้น เอลีจะพิจารณาคืนเงินให้แก่ท่านต่อไป

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า
เอลีจะตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนจัดส่งทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนสินค้าต่อเมื่อเกิดจากการผิดพลาดในการบรรจุสินค้าของเอลีเท่านั้น โดยท่านผู้สั่งซื้อจะต้องแจ้งกลับมายังเอลีภายใน 3 วันนับแต่ได้รับสินค้า และแสดงหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าเกิดจากการบรรจุของเอลี ทั้งนี้ เอลีจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดจากบริษัทขนส่งสินค้า หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระหว่างการขนส่ง อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย การโจรกรรม อุบัติเหตุจากขนส่ง เป็นต้น
นโยบายคุกกี้
เอลีมีการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก (Text files) ที่ถูกสร้างและติดตั้งบนอุปกรณ์โปรแกรมเบราเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ใช้งาน เพื่อให้เอลีได้ทราบเมื่อท่านได้เข้ามาใช้งาน การใช้คุกกี้นั้นทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้เว็บไซต์ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ใช้งานในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการกรณีมีการเข้าใช้เว็บไซต์ในครั้งถัดไป และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในการจดจำวิเคราะห์ความสนใจจากท่านผู้ใช้งานในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามต้องการของท่าน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้ไม่ใช่การระบุตัวตนผู้ใช้งาน ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามาจากผู้ใดอย่างเฉพาะเจาะจง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ท่านรับทราบว่าการให้บริการต่างๆ ที่มีข้อมูล ซอฟท์แวร์ รูปภาพ ภาพถ่าย วีดีโอ ข้อความ แบบอักษร เสียง สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการต่างๆ และสื่ออื่นๆ (“คอนเท้นท์”) ที่ได้รับความรับรอง คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิทางทรัพย์สินอื่นๆ นั้นที่ปรากฎอยู่ในเว็บ ท่านไม่สามารถนำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบโดยวิธีการอื่นใด หรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านได้ใช้บริการคอนเท้นท์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์ / ความเสียหาย
เอลีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือกรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆ และความสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบการจัดข้อมูลของท่านอันเกี่ยวกับการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ได้ รวมถึงการใช้เว็บไซต์อย่างใดๆ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการอันเป็นการก่อการรบกวน หรือก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของเอลีหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

ความรับผิดของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
หากท่านผู้เข้าใช้เว็บไซต์กระทำการอื่นใดเป็นเหตุทำให้เอลีได้รับความเสียหาย เอลีขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นทั้งปวง และค่าเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวด้วย และท่านผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ หรือค่าธรรมเนียมศาล ให้แก่เอลีจนครบถ้วน

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ท่านผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเอลีทุกท่านตกลงและรับทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ในบังคับและตีความตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

ข้อมูลการติดต่อ
Ali Natural Co.,Ltd.
154 Ladprao Road (Soi107) Klongjan, Bangkapi Bangkok 10240
0 2114 6868
Facebook : https://www.facebook.com/alicareforthebetter
Line : @AliNaturalLiving